Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Petfer Global KFT. tájékoztatja a www.petfer.hu oldalra látogatókat és az autó és gépbérlő szolgáltatást igénybe vevőket (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelő
Cégnév: Petfer Global Kft.
Cím: 2174 Verseg, Fő utca 47.
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-226767
Adószám: 24873738-2-13
Az Érintettek köre
A www.petfer.hu weboldalon lefoglalt/szolgáltatást igénybe vevők.
Kezelt adatok köre
Az Érintett adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, felhasználásához:
Név
Anyja neve
Cím
Lakcímkártya
Személyigazolvány szám
Jogosítvány szám
E-mail
Tartózkodási hely
Születési idő
Születési hely
Telefonszám
Cég neve
a bérelni kívánt autó kategóriája / gép típusa, száma
a bérlés időtartama
a bérelt autó hol szeretné használni (külföldön,belföldön, külföldön és belföldön egyaránt)
a bérelt autó felvételének/átvételének helye
egyéb igények a szolgáltatással kapcsolatban

Általános adatkezelési irányelvek
A Petfer Global KFT. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Petfer Global KFT. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A www.petfer.hu weboldalon történő foglalás, még nem jelenti a Szolgáltatás automatikus igénybevételét! A Petfer Global KFT. Szolgáltatása papír alapú Szerződéskötés után érvényes!

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen! Ebben az esetben nem veheti igénybe Vállalkozásunk Szolgáltatásait!

Az adatkezelés célja
A Petfer Global KFT. által nyújtott Szolgáltatás igénybevétele!

Az adatkezelés időtartama
A hatósági jogszabályok által megkövetelt  adatokat a bérlés lejártát követő 5 évig őrizzük meg online és papír alapon egyaránt. Amennyiben nem történik szerződés kötés – Szolgáltatás nyújtás – ,de az Érintett a Személyes adatait megadta az online Űrlapon, akkor 168 óra elteltével töröljük rendszerünkből az adatait, illetve a törlés előtt a megadott e-mail címen tájékoztatjuk, hogy a törlés meg fog történi!

Ki férhet hozzá az adataimhoz?
A személyes adataihoz kizárólag a Petfer Global KFT fér hozzá. A gépjárműszolgáltatás jellegéből eredendően bizonyos esetekben (pl.: balesetben való részvétel, CASCO, a bérleti időt meghaladó bérlés, engedély nélküli határ átkelés, …stb. tehát szerződés szegés esetében), a bérlés során felvett adataidat a magyar jogszabályoknak megfelelően átadhatjuk a bérelt autó jogos Tulajdonosának a további hatósági, biztosítási ügyintézések jogszerű eljárásához!

Személyes adataidat nem használjuk Profilalkotáshoz, reklámokok, személyre szabott hirdetések és további marketing alapú felhasználáshoz!

Cookies (Sütik)
A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A cookiekat letilthatja a böngészője beállításaiban, de nem garantáljuk az oldal további rendeltetésszerű működését!

A Google által elhelyezett cookiekról további információt itt talál: Google sütik

Jogorvoslat
Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal a petfer@petfer.hu email címre küldött levéllel élhet.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.